Assur MiFID

Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Groep grust is een geheel van vennootschappen die zich bezighouden met diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Elke onderneming uit de groep is door de FSMA erkend als onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Groep grust bestaat uit:

 • grust Sint-Niklaas
  grust. Dendermonde | Sint-Niklaas – FSMA 0877.078.453 – KBO 0877.078.453 – RPR Gent, afdeling Dendermonde
 • grust Temse
  MIJN CV – FSMA 0746.956.220 – KBO 0746.956.220 – RPR Gent, afdeling Dendermonde
 • grust Dendermonde
  grust. Dendermonde | Sint-Niklaas – FSMA 0877.078.453 – KBO 0877.078.453 – RPR Gent, afdeling Dendermonde
 • grust Brugge
  Fiscinvest BV – FSMA 0836.695.472 – KBO 0836.695.472 – RPR Gent, afdeling Brugge
 • grust Houthulst
  Hinnens Verzekeringen BV – FSMA 0895.224.084 – KBO 0895.224.084 – RPR Gent, afdeling Ieper
 • grust Ieper
  Hinnens Verzekeringen BV – FSMA 0895.224.084 – KBO 0895.224.084 – RPR Gent, afdeling Ieper
 • grust Brasschaat
  Nick Denies – FSMA 0885.582.680 – KBO 0885.582.680 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
  Carover BV – Maatschappelijke zetel: Baan 22, 2990 Wuustwezel – FSMA 0882.522.826 – KBO 0882.522.826 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
 • grust Hoboken
  Eva Andries Consulting GCV – FSMA 0679.600.905 – KBO 0679.600.905 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
 • grust Mol
  Liesbeth Peeraer GCV – FSMA 0679.600.806 – KBO 0679.600.806 – RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
 • grust Sint-Gillis-Waas
  Redhead Rebel BV – FSMA 0766.463.217 – KBO 0766.463.217 – RPR Gent, afdeling Dendermonde
 • grust Mechelen
  inFINity BV – FSMA 0724.836.953 – KBO 0724.836.953 – RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
 • grust Hamme
  Redhead Rebel BV – FSMA 0766.463.217 – KBO 0766.463.217 – RPR Gent, afdeling Dendermonde

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

 1. Ongevallen;
 2. Ziekte;
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel;
 5. Luchtvaartuigcasco;
 6. Casco zee- en binnenschepen;
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 8. Brand en natuurevenementen;
 9. Andere schade aan goederen;
 10. BA motorrijtuigen;
 11. BA luchtvaartuigen;
 12. BA zee- en binnenschepen;
 13. Algemene BA;
 14. Krediet;
 15. Borgtocht;
 16. Diverse geldelijke verliezen;
 17. Rechtsbijstand;
 18. Hulpverlening;
 19. Levensverzekeringen – niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 20. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
 21. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 22. Kapitalisatieverrichtingen;
 23. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3 Polisvoorwaarden

Bekijk ons documentcenter.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepasten/of geactualiseerd worden.

2.4. Wat is de procedure?

Grust - AssurMiFID gedragsregels

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op https://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman-insurance.be https://www.ombudsman-insurance.be/nl

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Eerlijk en persoonlijk advies op maat?

Hoe is’t?

Het is vaak een vluchtige vraag, maar wij stellen ze jou oprecht. Want als wij willen uitblinken in alles rond beschermen, sparen en financieren, dan is dat belangrijk om weten.

Zo kunnen wij nagaan wat je wel of net niet nodig hebt om grust door het leven te gaan.

Maak een afspraak